Αναπτυξιακά στάδια

Διαβάστε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά ανά ηλικιακό στάδιο ανάπτυξης.

 

ΗΛΙΚΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

0 έως 6 μηνών

- Τρομάζει με ήχους

- Αναγνωρίζει απλούς ήχους και τους επαναλαμβάνει

- Εντοπίζει τον ήχο και γυρνάει το κεφάλι προς την πηγή του ήχου

- Χρησιμοποιεί διαφορετικό κλάμα και διαφορετικούς ήχους για να εκφράσει τις διαφορετικές του ανάγκες

- Χαμογελάει όταν του μιλάνε

7 έως 12 μηνών (1 έτους)

- Ανταποκρ ίνεται στο όνομά του

- Καταλαβαίνει το «ναι» και το «όχι»

- Αναγνωρίζει και μιμείται περισσότερους ήχους

- Αναγνωρίζει απλά καθημερινά αντικείμενα

- Ακούει όταν του/ της μιλάνε

- Κατανοεί και εκτελεί απλές εντολές (π.χ. κάνε παλαμάκια)

- Χρησιμοποιεί 1 έως 3 λέξεις για να εκφραστεί (μεμονωμένες)

13 έως 18 μηνών (1,5 ετών)

- Δείχνει με το δάχτυλο το αντικείμενο που θέλει

- Αναγνωρίζει 1 έως 3 μέρη του σώματος

- Συνδυάζει ομιλία και χειρονομίες

- Χρησιμοποιεί 18-20 λέξεις

- Εκτελεί απλές εντολές με ένα σκέλος

- Ανταποκρίνεται στο «ναι» και στην άρνηση («όχι», «μη»)

- Μιμείται φωνήματα

19 έως 24 μηνών (2 ετών)

- Απαντάει στην ερώτηση «Τι είναι αυτό;»

- Παράγει φράσεις 2 λέξεων (ρήμα – ουσιαστικό)

- Αναγνωρίζει 5 μέρη του σώματος

- Αντιλαμβάνεται 300 και άνω λέξεις

- Χρησιμοποιεί 50 έως 100 και άνω λέξεις

- Κατονομάζει περισσότερα αντικείμενα

2 έως 3 ετών

- Κατανοεί και εκτελεί σύνθετες εντολές με 2 σκέλη (π.χ. «Χέρια ψηλά και κάνε παλαμάκια»)

- Αντιλαμβάνεται τις έννοιες «ένα» - «πολλά»

- Αναγνωρίζει τη λειτουργία καθημερινών αντικειμένων

- Εκφράζει την ανάγκη του/ της για τουαλέτα

- Ταξινομεί και ταυτίζει αντικείμενα με βάση το χρώμα και το μέγεθος

- Ταυτίζει εικόνα με αντικείμενο

- Παίζει φαντασιακό παιχνίδι

- Αναγνωρίζει περισσότερα καθημερινά αντικείμενα και μέρη του σώματος

- Κατονομάζει περισσότερα αντικείμενα

- Απαντά σε απλές ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου

- Χρησιμοποιεί φράσεις 2-3 λέξεων (24-36 μηνών)

- Χρησιμοποιεί προτάσεις με 4-5 λέξεις (30-36 μηνών)

- Χρησιμοποιεί 50 έως 250 λέξεις

- Αντιλαμβάνεται 500 έως 900 και άνω λέξεις

- Χρησιμοποιεί τον αόριστο χρόνο και τον πληθυντικό αριθμό

- Χρησιμοποιεί προσωπικές αντωνυμίες

- Πραγματοποιεί πολλά γραμματικά λάθη

- Μιλάει με πιο δυνατή φωνή

- Χρησιμοποιεί το βοηθητικό ρήμα «είναι»

- Κάνει ερωτήσεις με το «Τι», «Που», «Γιατί»

3 έως 4 ετών

- Κατανοεί και εκτελεί σύνθετες εντολές με 3 σκέλη

- Αναγνωρίζει αντίθετες έννοιες

- Κάνει ερωτήσεις χρησιμοποιώντας τα «Ποιος;», «Πότε;» και απαντάει σε αντίστοιχες ερωτήσεις

- Εκφράζει τα συναισθήματα του/ της

- Αντιλαμβάνεται 1200-2000 λέξεις

- Χρησιμοποιεί 800-1500 λέξεις

- Χρησιμοποιεί προτάσεις με 4-5 λέξεις

- Αναγνωρίζει τον μέλλοντα και τον αόριστο

- Χρησιμοποιεί πιο πολλά ρήματα και ουσιαστικά

- Πραγματοποιεί λιγότερα γραμματικά λάθη

- Τοποθετεί δύο γεγονότα στη σωστή χρονολογική σειρά

- Χρησιμοποιεί τα βοηθητικά ρήματα «είμαι», «είναι»

- Χρησιμοποιεί τον πληθυντικό αριθμό και τις κτητικές αντωνυμίες

- Είναι πιο ενεργός/ η σε συζητήσεις

4 έως 5 ετών

- Αναγνωρίζει 1 έως 3 χρώματα

- Αντιλαμβάνεται 2800 ή περισσότερες λέξεις

- Χρησιμοποιεί 900 έως 2000 ή παραπάνω λέξεις

- Χρησιμοποιεί προτάσεις με 4 έως 8 λέξεις και σωστές ως προς τη γραμματική

- Μετράει μηχανικά έως το 10

- Απαντάει σε πιο σύνθετες ερωτήσεις

- Μειώνεται σημαντικά η ηχολαλία

- Η ομιλία του/ της είναι πιο καταληπτή από τρίτους

- Μοιράζεται τα προσωπικά του βιώματα

- Αναδιηγείται απλές ιστορίες

- Απαντάει σε απλές ερωτήσεις κατανόησης κειμένου

5 έως 6 ετών

- Κατονομάζει περισσότερα χρώματα και σχήματα

- Κάνει ερωτήσεις με το «Πώς»

- Χρησιμοποιεί συνδέσμους

- Αντιλαμβάνεται περίπου 13000 λέξεις

- Κατονομάζει αντίθετες έννοιες

- Μετράει έως το 30 και αναφέρει σωστά τις ημέρες της εβδομάδας

- Χρησιμοποιεί με περισσότερη συνέπεια τους βασικούς κανόνες διαλόγου

- Απαγγέλει ποιήματα

6 ετών και άνω

- Ονομάζει ορισμένα γράμματα, αριθμούς και νομίσματα

- Τοποθετεί τους αριθμούς στη σωστή σειρά

- Κατανοεί το «δεξιά» και το «αριστερά»

- Είναι πιο ενεργός/ ή και συνεπής κατά τη διάρκεια των συζητήσεων

- Ο λόγος του/ της είναι απόλυτα καταληπτός από τρίτους

- Μετράει έως το 100

- Αναφέρει σωστά το αλφάβητο

- Χρησιμοποιεί σωστά την παθητική φωνή

- Χρησιμοποιεί πιο σωστά και με περισσότερη συνέπεια προτάσεις με σωστή μορφολογική δομή

Πηγή:

- Δημητρίου-Παπαβασιλείου MD PhD, Δ. (2013). Πρόγραμμα Ανάπτυξη Checklist κατά Δημητρίου ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΡΕΦΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ . Αθήνα: Εκδόσεις του συγγραφέα.