Μέθοδοι Παρέμβασης

 

Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και ξεχωριστός, ως θεραπευτές, λοιπόν, οφείλουμε να προσαρμόζουμε το θεραπευτικό πλαίσιο και τη θεραπευτική παρέμβαση στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του ανθρώπου που έχουμε απέναντί μας. Για τον λόγο αυτό έχω εκπαιδευτεί και χρησιμοποιώ διάφορες μεθόδους, τις οποίες θα αναφέρω και θα αναλύσω περιληπτικά παρακάτω.

 

- ΜΑΚΑΤΟΝ

Το πρόγραμμα ΜΑΚΑΤΟΝ είναι ένα επικοινωνιακό – γλωσσικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ομιλία, νοήματα και σύμβολα για να βοηθήσει ανθρώπους (όλων των ηλικιών) που παρουσιάζουν δυσκολίες επικοινωνίας, κατανόησης, καθυστέρηση λόγου και ομιλίας και μαθησιακές δυσκολίες να επικοινωνήσουν με τους συνανθρώπους τους.

PALIN PCI (Parent Child Interaction)

Το PALIN PCI είναι μια μέθοδος αντιμετώπισης του παιδικού τραυλισμού όπου βασίζεται στην αλληλεπίδραση γονέα – παιδιού. Η μέθοδος χωρίζεται στην έμμεση και στην άμεση παρέμβαση. Ξεκινάει με την έμμεση παρέμβαση όπου αποσκοπεί στις αλλαγές στο περιβάλλον του παιδιού και κυρίως στην αλληλεπίδραση γονέα – παιδιού. Η έμμεση παρέμβαση διαρκεί 12 εβδομάδες και περιλαμβάνει στρατηγικές οικογένειας και στρατηγικές αλληλεπίδρασης. Τις πρώτες 6 εβδομάδες πραγματοποιείται μία συνεδρία την εβδομάδα με τους γονείς και τις τελευταίες 6 εβδομάδες είναι η περίοδος ενσωμάτωσης, όπου οι γονείς συνεχίζουν το πρόγραμμά τους στο σπίτι, πάντα σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ειδικά εκπαιδευμένο θεραπευτή. Με το πέρας των 12 εβδομάδων ο θεραπευτής επαναξιολογεί το παιδί και κρίνει αν χρήζει άμεσης παρέμβασης (στρατηγικές του παιδιού) ή αν έχει ολοκληρωθεί η θεραπεία του. 

Floortime

Η μέθοδος Floortime αναπτύχθηκε από τον Greenspan Stanley και την Serena Wieder και είναι μέθοδος παρέμβασης σε παιδιά με Διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Βασίζεται στο παιδοκεντρικό μοντέλο, με στόχο τη βελτίωση των συναισθηματικών, κοινωνικών και μαθησιακών δεξιοτήτων του παιδιού μέσα από την αλληλεπίδρασή του με τον θεραπευτή/ γονέα.

Σύστημα επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής εικόνων ( PECS )

To PECS είναι ένας εναλλακτικός και επαυξητικός τρόπος επικοινωνίας για παιδιά με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού ή άλλες διαταραχές στην επικοινωνία. Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελείται από έξι στάδια στα οποία το παιδί μαθαίνει σταδιακά να επικοινωνεί ολοκληρωμένα με τον συνάνθρωπό του με τη χρήση εικόνων.

TEACCH

Το πρόγραμμα TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children) είναι ένας τρόπος δομημένης εκπαίδευσης παιδιών με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού και με επικοινωνιακές διαταραχές. Το πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερα βασικά στοιχεία, τα οποία είναι η δόμηση του περιβάλλοντος, το ατομικό πρόγραμμα, η οπτική παρουσίαση δραστηριοτήτων και το σύστημα ατομικής εργασίας. Με τη χρήση του προγράμματος το παιδί νιώθει πιο ασφαλής και το περιβάλλον είναι πιο προβλέψιμο για εκείνο, μειώνοντας τα ερεθίσματα και κατ’ επέκταση τις αρνητικές αντιδράσεις και βοηθώντας το να συμμετάσχει και να ανταπεξέλθει σε διάφορες δραστηριότητες.

Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς ( ABA)

Το ABA είναι μια μέθοδος ευρέως γνωστή και χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα παρέμβασης για παιδιά με αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές, αλλά όχι σε παιδιά με σύνδρομο Asperger. Η συγκεκριμένη μέθοδος ξεκινάει πριν τη σχολική ηλικία (6 ετών) σε ατομικό επίπεδο (στην πορεία συνεχίζεται με ειδικές ομάδες και στο σχολείο) και διαρκεί 2 χρόνια με 10 έως 40 ώρες εβδομαδιαίως. Βασίζεται στις γενικές αρχές του Συμπεριφορισμού, σύμφωνα με τον οποίο η συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα της μάθησης και εξαρτάται από τη συνέπεια που έχει (επιβράβευση της επιθυμητής συμπεριφοράς και αγνόηση της μη επιθυμητής – αντί για τιμωρία). Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση των επιθυμητών συμπεριφορών και η μείωση των μη επιθυμητών και η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων.

Σύστημα M.O.R.E. (Motor Oral Respiration Eye)

Το σύστημα M.O.R.E. εφαρμόζεται σε παιδιά με νευρο-εξελικτικές δυσκολίες και δυσκολίες αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Η θεραπεία αυτή περιλαμβάνει αναπνευστικές ασκήσεις και διαφορετικές σφυρίχτρες – αυξανόμενης δυσκολίας. Στόχος είναι η βελτίωση των δυσκολιών που επηρεάζουν τον συγχρονισμό απομύζησης – κατάποσης – αναπνοής (ΑΚΑ), τον κινητικό συντονισμό και δυσκολιών της αισθητηριακής ολοκλήρωσης.

 

Πηγές:

o Το πρόγραμμα ΜΑΚΑΤΟΝ. (2018). Ανακτήθηκε από https://makatonhellas.gr/

o Greenspan, S.I., & Wieber, S. (2006). Engaging autism: Using the floortime approach to help children relate, communicate and think . New York Perseus Books

o Frost. L., Bondy. A. (2002).The Picture Exchange Communication System Training Manual. 2 nd Edition.

o Καλύβα, Ε. (2005). Αυτισμός: Εκπαιδευτικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Παπαζήση

o Γενά, Α. (2002). Αυτισμός και Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές: Αξιολόγηση – Διάγνωση – Αντιμετώπιση . Αθήνα: Έκδοση συγγραφέα

o Oetter, P., Richter, E. W. & Frick, S. M. (2001). M.O.R.E. Integrating the Mouth with Postural and Sensory Functions . 2nd Edition. PDP Press.

o Kelman, E. & Nicholas, A.Πρακτική Παρέμβαση για Πρώιμο Παιδικό Τραυλισμό ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Palin PCI. Αθήνα.